XXXII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”-80

31.05 – 01.06.2019

W tym roku delegaci Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 80 przyjechali do Pokrzywnej. Nasz Region reprezentowany był przez Przewodniczącego Mariana Radołę oraz Antoniego Bludnika i Gabrielę Żelazną.

Tego typu zjazdy mają już ustalony przebieg. Obrady rozpoczynają się od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania Hymnu Narodowego. Po oficjalnym powitaniu uczestników i zaproszonych gości, obecni związkowcy minutą ciszy, tradycyjnie już, czczą pamięć zmarłych członków Związku. Po takiej części wstępnej rozpoczynają się wybory protokolantów, członków komisji itd. Zostaje przyjęty porządek obrad a także regulamin obrad. Po części organizacyjnej rozpoczyna sie część sprawozdawcza. Swoje sprawozdania przedstawiają: Przewodniczący KK oraz Krajowa Komisja Rewizyjna. Dyskusję nad sprawozdaniami kończy głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Krajowej w tym Przewodniczącemu za okres sprawozdawczy.

Tegoroczne obrady nie wyróżniały się w tej części od tych z poprzednich lat. Związkowcy udzielili absolutorium podejmując stosowną Uchwałę. Bardzo interesujący miał przebieg obrad, w której związkowcy przedstawiali swoje wnioski, sugestie. Apelowano do KK o podjecie działań, zmierzających do zmiany w Ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Chodzi o umożliwienie przejścia na emeryturę bez względu na wiek, osobom które mają udokumentowany 40 letni staż pracy. Rozmawiano również o składzie komisji mającej przyznawać medale naszej organizacji, o konieczności wypracowania strategii, której celem jest zwiększenie liczby członków. Najwięcej kontrowersji budziły wnioski, których celem miała być zmiana zasad pobierania składek członkowskich. Proponowano obniżenie progu procentowego, wprowadzenie stałej, jednakowej kwoty dla wszystkich itd. W tej kwestii nie zostały wypracowane żadne konkretne zasady. Zobowiązano Komisję Krajową do zajęcia się tym tematem i przedstawienia symulacji sytuacji naszej organizacji po uwzględnieniu zgłaszanych we wnioskach propozycji zmian. Po zamknięciu dyskusji, tradycyjnie obrady zakończono odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po wyprowadzeniu sztandarów związkowcy już w kuluarach prowadzili rozmowy na interesujące ich tematy