VIII Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów

Już tradycyjnie w Karpaczu odbył się Zjazd Delegatów naszego regionu. W VIII już Zjeździe uczestniczyło blisko 40 delegatów reprezentujących organizacje zrzeszone w Regionie Dolnośląskim. Podczas obrad nie tylko podsumowano miniony okres sprawozdawczy i udzielono absolutorium Zarządowi Regionu, ale również rozmawiano o bieżących wydarzeniach m. in. dyskutowano na temat trwającego protestu nauczycieli. W trakcie obrad, w wyniku głosowania, zwiększono liczbę członków Zarządu. Na te miejsca zostali wybrani, w tajnym głosowaniu, przedstawiciele nowych organizacji, które przystąpiły do naszego Związku. Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie białych Odznak Honorowych NSZZ „Solidarność” – 80 dwojgu członkom: Bożenie Domagalskiej oraz Mirosławowi Bok. Odznaczenia wręczyli Przewodniczący Regionu Marian Radoła oraz Przewodniczący MOZ przy PKP CARGO SA i PKP Cargotabor Sp. z o. o. w Czerwieńsku. Jan Cieslarczyk.