XXXIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80

18-18/19.09.2020 r.

Delegaci na XXXIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80 spotkali się w późniejszym terminie niż zwykle z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. Spotkanie odbyło się w uroczym Ośrodku Falenty Biznes i Wypoczynek. Region Dolnośląski reprezentowali przewodniczący Marian Radoła, Jan Cieślarczyk i Wiesław Lesiewicz.

Tegoroczne obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru KK NSZZ”Solidarność”-80 i odśpiewania Hymnu Narodowego. Po oficjalnym powitaniu uczestników i zaproszonych gości delegaci uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych członków Związku. Kolejno przystąpiono do wyboru przewodniczących obrad, protokolantów oraz członków poszczególnych Komisji itd..

W dalszej kolejności przyjęto porządek obrad i regulamin obrad. W części sprawozdawczej swoje sprawozdania przedstawili: Przewodniczący KK, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Delegaci udzielili absolutorium Komisji Krajowej w tym Przewodniczącemu za okres sprawozdawczy podejmując właściwą Uchwałę.

Kontynuując obrady Komisja Statutowa przedstawiła delegatom projekt Statutu, nad którym w dalszym ciągu będą trwały prace. Członek Komisji Statutowej Marian Radoła zgłosił propozycję dokonania zapisu w statucie o możliwości powołania do życia Wszechnicy Związkowej przy Komisji Krajowej, w celu realizacji bieżących szkoleń członków związku. Przedstawił także projekt uchwały finansowej, w którym zostały ujęte zapisy dotyczące obniżenia składki członkowskiej oraz ujęte zasady wypłat zasiłków statutowych i zapomóg. Projekt został przyjęty do dalszych prac w Komisji Statutowej. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Obrady zakończono obrady tradycyjnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po wyprowadzeniu sztandaru Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność”-80 związkowcy w kuluarach kontynuowali dyskusję na interesujące ich tematy.