Czy pracownik zatrudniony na umowie cywilno-prawnej może być członkiem związku zawodowego?

Liczba członków w poszczególnych organizacjach związkowych w kolejnych latach ulega zmniejszeniu. Jedną z przyczyn jest powszechnie stosowana zmiana form zatrudnienia pracowników. Wielu pracodawców nie zatrudnia już pracowników na umowy o pracę, a jedynie na umowy cywilno-prawne. Jeszcze do niedawna uważano, że członkiem związku zawodowego może być osoba na tzw. etacie. Niestety nadal pokutuje błędne przekonanie, że osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych nie mogą być członkami związków zawodowych. A przecież w tej sprawie wypowiedział się w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny. Prawdopodobnie przyczyną tego stanu rzeczy jest nadal brak stosownych zmian w Ustawie o związkach zawodowych oraz Kodeksie Pracy. Dlatego też, Przewodnicząca Forum, Dorota Gardias zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wydanie opinii w tej sprawie.

Odpowiedź jest jednoznaczna: Zgodnie z wyrokiem TK członkiem związku zawodowego może być KAŻDY pracownik, bez względu na rodzaj umowy o pracę. Mając to na uwadze, należy w swoich statutach poczynić odpowiednie zmiany

Z odpowiedzią Rzecznika, Wyrokiem Trybunału i innymi udostępnionymi nam dokumentami można zapoznać się w zakładce Opinie i Stanowiska.