Kasy zapomogowo – pożyczkowe

W listopadzie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących naszych organizacji związkowych, na temat Kas zapomogowo- pożyczkowych.

Ustawa z 11 sierpnia br. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666) wprowadza wiele zmian. Jedną z nich jest to że członkiem kasy może być osoba, świadcząca pracę za wynagrodzeniem, która nie jest zatrudniona na tzw. etacie. Może to być np. osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Ustawa m. in. definiuje pojęcie wkładu członkowskiego, rozszerza definicję pracodawcy itd. Nowością jest możliwość tworzenia międzyzakładowych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Należy pamiętać, że Ustawa nakazuje w terminie 18 miesięcy od wejścia jej w życie złożyć wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz dostosować swoje statuty do zmian, które wynikają z tej ustawy.