APEL DO BRANŻY OCHRONY ZDROWIA FZZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zaprasza przedstawicieli wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w zgromadzeniu pod Sejmem RP w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.Zgromadzenie publiczne przed Sejmem – początek: środa 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, planowane zakończenie: czwartek 23 czerwca 2022 r. o godz. 24:00.

W trakcie manifestacji zwracać się będziemy do wszystkich Posłanek i Posłów o przyjęcie poprawek Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 2343). Senat uchwałą z dnia 9 czerwca 2002 roku przyjął 22 poprawki ustawy, które dotyczą przede wszystkim:

  1. gwarancji finansowania podwyżek – wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,
  2. uznania POSIADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników wg posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym,
  3. bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji – wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,
  4. zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25

Rekomendacja pracowników ochrony zdrowia: PRZYJĄĆ WSZYSTKIE POPRAWKI SENATU
Przyjęcie przez Sejm poprawek Senatu będzie krokiem w kierunku poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników publicznej ochrony zdrowia.

Zapraszam
Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Jeżeli Państwo zdecydują się odpowiedzieć na zaproszenie Pani Przewodniczącej Krystyny Ptok i wziąć udział ww. zgromadzeniu, prosimy o informację zwrotną do Biura FFZ na adres: biuro@fzz.org.pl oraz Biura OZZPiP na adres: przewodniczaca@ozzpip.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z Panią Krystyną Ptok Przewodniczącą OZZPiP – nr tel. 602 552 571